Vår miljö

Cyklar, barnvagnar och rullatorer får inte placeras i entréer eller i trapphusen. Tidningar får av säkerhetsskäl inte ställas ut i entréer och trapphus utan ska lämnas utställda papperscontainrar. 

I källare får personliga tillhörigheter förvaras endast på avsedd plats. Källargångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. Byggavfall får inte ställas ut i entréer, trapphus och på gårdar. Du ansvarar själv för att omgående transportera sådant avfall till närmaste återvinningscentral.

 


STÄDDAGAR
Städning i trapphus, våningsplan och entréer sköts av NBF Service. När de olika portarna städas varierar.